Liity mukaan

Yhdistyksen kautta yrittäjät saavat paremmin äänensä kuuluviin Rovaniemen päättäjien suuntaan.

Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry tarjoaa jäsenilleen tehokkaan vaikutuskanavan lisäksi huomattavia jäsenetuja. Ei-jäsenille kaikki yhteismarkkinoinnit ja tapahtumat ovat maksullisia. Muita jäsenetuja ovat muun muassa verkostoitumis- ja informaatiotilaisuudet, yhteiskoulutukset ja yhteishankinnat, kuten kesäkukat, jääveistokset ja ikkunanpesut.

Miksi liittyä yhdistykseen?

Tukea liiketoiminnalle

Yhdistys tukee jäsenyritysten liiketoimintaa yhteismarkkinoinnin ja yhteistoiminnan avulla.

Pysyt ajan tasalla

Jäsenyritykset pysyvät ajan tasalla keskustan kehittämiseen ja toimintaan liittyvissä asioissa.

Yhteishankinnat

Yhdistys pyrkii löytämään tarpeen mukaan yhteistarjouksia esim. vartiointipalveluista.

Mahdollisuus vaikuttaa

Yhteistoiminta avaa uusia mahdollisuuksia vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon.

Koulutukset

Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry järjestää jäsenilleen hyödyllisiä koulutuksia eri aiheista.

Jäsenistön edunvalvonta

Yhdessä yrittäjillä on leveämmät hartiat. Yhdistys auttaa osaltaan jäsenistön edunvalvonnassa.

Liity mukaan toimintaamme

Yritysjäseneksi liittyminen edellyttää, että yritys toimii Rovaniemen keskustan alueella. Kotipakalla ei ole väliä, kunhan haluat edistää kaupunkikeskustan kehittymistä ja toimit jollain saralla keskustan alueella

Mikäli yritys ei toimi keskustan alueella, voit siitä huolimatta liittyä yhdistyksen kannatusjäseneksi.

Vuonna 2023 eteenpäin -50% huojennus täydestä jäsenmaksusta Rovaniemen yrittäjien, Rovaniemen yrittäjänaisten  ja Likiliikkeen jäsenistölle.

Voit liittyä yhdistyksen kannatusjäseneksi.

Yritysyhteistyökumppanuudet neuvotellaan sopimuskohtaisesti.

Jäsenmaksun suuruus määritetään aina syyskokouksen yhteydessä.

Yhdistyksen säännöt

 • 1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

  Yhdistyksen nimi on Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry ja sen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki.

 • 2§ Tarkoitus ja toimintatapa

  Yhdistyksen tarkoituksena on elävöittää Rovaniemen kaupunkikeskustan vetovoimaa sekä positiivista mielikuvaa kaupunkikeskustasta monipuolisena palvelu- ja asuinalueena ja maakunnan keskuksena. Yhdistys toteuttaa, edistää ja mahdollistaa keskusta-alueen tapahtumatoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys luo edellytyksiä Rovaniemen kaupungin keskusta-alueella toimivien yritysten ja kiinteistönomistajien sekä Rovaniemen kaupungin keskinäiselle yhteistyölle sekä edistää erilaisten keskustan kehittämisprojektien syntymistä. Yhdistys tiedottaa ja viestii keskusta-alueen tapahtumista ja ajankohtaisista asioista eri toimijoille, mm. kuluttajille, kiinteistönomistajille, elinkeinon harjoittajille ja muille sidosryhmille sekä edistää näiden ryhmien välistä yhteistyötä. Yhdistys ei harjoita liiketoimintaa eikä sen tarkoituksena ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

 • 3§ Jäsenet

  Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Rovaniemellä toimiva oikeuskelpoinen yritys, kiinteistöosakeyhtiö sekä Rovaniemen kaupunki ja sen liikelaitokset. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä edellä mainittujen lisäksi yksityishenkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä sekä säätiöitä, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistys voi perustaa toimikuntia. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 • 4§ Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen

  Hallitus hyväksyy ja erottaa jäsenet. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen astuu voimaan eroamisilmoitusta lähinnä seuraavan kalenterivuoden alusta. Jäsen, joka jättää kehotuksesta huolimatta jäsenmaksunsa maksamatta vuoden ajalta, voidaan erottaa. Jäsen voidaan myös erottaa, jos jäsen huomattavasti vahingoittaa toiminnallaan yhdistystä. Erotettu tai eronnut jäsen on velvollinen maksamaan erottamis- tai eroamisvuonna erääntyvät ja sitä ennen erääntyneet jäsenmaksunsa.

 • 5§ Jäsenmaksut

  Varsinainen jäsen ja kannatusjäsen ovat velvollisia maksamaan yhdistykselle vuosittain varsinaisen yhdistyksen kokouksen määräämän jäsenmaksun. Varsinainen yhdistyksen kokous päättää vuosittaisen jäsenmaksun suuruuden erikseen kummallekin jäsenryhmälle.

 • 6§ Hallitus

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu viisi (5) – kahdeksan (8) vuosikokouksen valitsemaa varsinaista jäsentä ja lisäksi voidaan valita kaksi (2) varajäsentä. Näiden lisäksi Rovaniemen kaupunki voi nimetä yhden (1) jäsenen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja erovuorossa on kumpanakin vuonna puolet jäsenistä. Erovuoroisuus määrätään ensimmäisen ja toisen vuoden osalta arpomalla ja sen jälkeen vuoron mukaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä kokouksessa. Hallitus voi kokoontua myös sähköisesti. Sihteeri, rahastonhoitaja ja rekisterinhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Ne voivat olla myös yksi ja sama henkilö. Äänestyksessä enemmistön mielipide ratkaisee, äänten mennessä tasan puheenjohtajan kannattama mielipide ja henkilövaaleissa arpa.

  Hallituksen tehtävänä on mm.:

  • Johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.
  • Valmistella yhdistyksen kokousten käsiteltäviksi tulevat asiat.
  • Valita yhdistyksen hallituksen avuksi työvaliokunta.
  • Ottaa ja erottaa yhdistyksen toiminnanjohtaja tai päättää toiminnanjohtajan tehtävien muunlaisesta järjestämisestä. Ottaa ja erottaa muut tarvittavat toimihenkilöt.
  • Asettaa toiminnan edellyttämät erilaiset tilapäiset ja pysyvät valmisteluelimet ja toimikunnat.
  • Hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet.
  • Yhdistyksen edustaminen.
 • 7§ Toimikunnat

  Yhdistyksen hallitus voi perustaa toimikuntia.

 • 8§ Toiminnanjohtaja

  Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja.

  Toiminnanjohtajan tehtävät:

  • Toimia yhdistyksen sääntöjen 2 §:n mukaan yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
  • Hoitaa yhdistyksen toimintaa ja juoksevaa hallintoa ja yhdistyksellä mahdollisesti olevaa toimistoa hallituksen antamien ohjeiden sekä määräysten mukaisesti.
  • Vastata toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta.
  • Toimia sihteerinä hallituksen, mahdollisten toimikuntien kokouksissa sekä tarvittaessa esitellä ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.
  • Järjestää yhdistyksen taloudenhoito ja kirjanpito luotettavalla tavalla.
  • Hoitaa hallituksen hänelle erikseen antamat muut tehtävät.
 • 9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

  Yhdistyksen nimen kirjoittavat toiminnanjohtaja, hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen jäsen aina kaksi yhdessä. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden myös jollekin määräämälleen henkilölle yksin.

 • 10§ Toiminnantarkastajat

  Yhdistyksellä on vuosikokouksen valitsemat yksi (1) varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajat valitaan tarkastamaan seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa.

 • 11§ Tilikausi ja tilintarkastus

  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on annettava toiminnantarkastajille viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan
  tulee antaa tilintarkastuskertomus hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen varsinaista yhdistyksen kokousta.

 • 12§ Yhdistyksen kokoukset

  Yhdistyksen jäsenet käyttävät ylintä päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa. Varsinaisia kokouksia pidetään kaksi, kevätkokous maalis-toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa. Yhdistys voi kokoontua myös sähköisesti. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 • 13§ Kokouskutsut

  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kullekin
  jäsenelle toimitetulla kirjeellä tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

 • 14§ Varsinainen kokous

  Varsinaisessa yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastuskertomus
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, toiminnanjohtajalle ja muille vastuuvelvollisille

  Varsinaisessa yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • päätetään tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta, tulevan vuoden talousarviosta sekä kuluvan vuoden jäsenmaksun suuruus
  • valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
  • valitaan vuosittain puheenjohtaja
  • valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
  • päätetään yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista.
  • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Asia, jonka jäsen haluaa varsinaisen yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisena yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 • 15§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

  Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä kannattaa muutosta. Yhdistys voidaan purkaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä kannattaa purkamista. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Yritysjäsenten vuosimaksut

Mikäli liittyminen tapahtuu vuoden 2022 aikana jäsenmaksu on puolet jäsenmaksusta. 

Vuodesta 2023 eteenpäin -10% huojennus täydestä jäsenmaksusta Visit Rovaniemen, Rovaniemen yrittäjien, Rovaniemen yrittäjänaisten, Lapin kauppakamarin ja Likiliikkeen jäsenistölle.

Jäsenmaksun suuruus määritetään aina syyskokouksen yhteydessä.

Yrityksen henkilömäärä / muu maksu
Sijainti katutasossa
Sijainti 2. kerroksessa tai ylempänä
1–4
200 €
200 €
5–10
500 €
250 €
11–20
800 €
400 €
21–50
1500 €
750 €
yli 50
3000 €
1500 €
Kauppakeskukset
3000 €
-
Kiinteistöjäsenmaksu
1500 €
-

Lue lisää toiminnasta

Heräsikö mielenkiintosi? Lisää tietoa yhdistyksen toiminnasta löydät täältä. Tervetuloa tutustumaan keskusta-alueen kehittämiseen!

Lue lisää