Kaupunkikeskustan kehittämistyö tiivistää Rovaniemen rivit – "Jos ei tällä porukalla onnistuta, niin ei sitten millään."

Rovaniemen kaupunkikeskustan kehittämistyöryhmässä on edustajia kaikilta eri toimialoilta. Mukaan on liittynyt toimijoita niin tekniseltä ja sivistyspuolelta kuin suunnittelusta ja kiinteistöpalveluista.

Nyt on korkea aika toimia yhteisen päämäärän puolesta. Tästä ovat yhtä mieltä kaikki kaupunkikeskustan kehittämistyöryhmään mukaan liittyneet kaupungin edustajat. Kuvassa vasemmalta Julius Oförsagd, Jan Palo, Kristian Gullsten, Antti Lassila ja Miia Taivalantti. Rovaniemellä ei tällä hetkellä ole erityistä kaupunkisuunnittelua eikä kaupunkivisiota, joka määrittelisi kehittämisen suunnan. Sille on kuitenkin selkeä tarve. Tänään rakennetaan sitä kaupunkia, jollaisen halutaan nähdä esimerkiksi vuonna 2040.

Nyt on korkea aika toimia yhteisen päämäärän puolesta. Tästä ovat yhtä mieltä kaikki kaupunkikeskustan kehittämistyöryhmään mukaan liittyneet kaupungin edustajat. Mukana on toimijoita niin tekniseltä ja sivistyspuolelta kuin suunnittelusta ja kiinteistöpalveluista. Tarkoituksena on laatia kaupunkiin pitkän tähtäimen visio ja lyhyen tähtäimen toimintasuunnitelma.

Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran lokakuussa 2021 keskustelemaan toiminnan suuntalinjoista. Yhteinen tahtotila oli vahva.

– Työryhmän perustaminen on perusteltua, sillä kaupunkikeskustan osalta ei ole tehty riittävän laajaa toimenpide- ja kehittämisohjelmaa. Kaupunkikeskusta määrittelee kuitenkin hyvin pitkälle sen, miten asukkaat ja vierailijat kokevat Rovaniemen, sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Antti Lassila sanoo.

Lassila odottaa, että työryhmä tulee muodostamaan konkreettisen esityksen toimenpideohjelmaksi. Siinä tulee näkyä pidemmän ajan kehittämisen tavoitteet, sekä asukkaiden ja yritysten näkemys keskustan kehittämiseksi.

 

Vuoropuhelu sidosryhmien kesken on pohja kehittämistyölle

Mukana kehittämistyössä ovat myös kaupungin yhtiöt, Rovaseudun Markkinakiinteistöt sekä Napapiirin Energia ja Vesi Oy, joka huolehtii kaupungin vesi-, kaukolämpö-, valokuitu- ja sähköverkosta sekä energian tuotannosta. Neven toimitusjohtaja Kristian Gullsten pitää tärkeänä sitä, että pääsee mukaan suunnittelu- ja kehitystyöhön.

– Asian pohtiminen yhdessä on tärkeää ja on hyvä, että meidät otetaan mukaan jo aikaisessa vaiheessa. Mitä monipuolisempi keskusta meillä on, sitä enemmän se heijastuu myös meidän toimintaamme.

Gullsten ottaa esimerkiksi keskustassa järjestettävät tapahtumat. Niiden järjestämiseksi tarvitaan usein sähköä ja vettä, ja nämä on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

– Meidän tehtävämme on mahdollistaa erilaisia toimintoja kaupungissa ja mitä paremmin tiedämme missä mennään, sen helpompi meidän on reagoida.

Gullsten kiittelee yhteistä tahtotilaa, joka on oman keskusta-alueen kehittäminen viihtyisäksi ja elinvoimaiseksi.

– Pidän eri sidosryhmien osallistamista tärkeänä ja motivoivana. Vuoropuhelu sidosryhmien tarpeista ja toiveista on pohja tälle työlle, jota lähdemme tekemään.

– Suurimpana haasteenahan kaupungilla on rahan puute. Keskustan kehittäminen on kuitenkin tärkeää, sillä se luo edellytykset elinvoiman ja viihtyisyyden parantamiselle.

Motivaatio kehittämiselle on kova

Se, miltä alueet näyttävät ja minkälaisia kiinteistöjä niillä on, vaikuttaa olennaisesti viihtyvyyteen. Rovaseudun Markkinakiinteistöjen toimitusjohtaja Jan Palo pitääkin kehittämistyössä mukana oloa tärkeänä. Hän uskoo, että se mahdollistaa nopean reagoinnin ja kommunikaation.

– Alamme seuraavaksi kartoittaa muiden sidosryhmien tarpeita. Sen jälkeen voimme viedä yhdessä asioita eteenpäin. Myös oma toimintamme ja kiinteistöjen kehityssuunnitelma riippuu paljolti siitä, minkälaisia linjoja vedämme yhdessä.

Palo kiittelee eri toimialojen edustajien motivaatiota kaupunkikeskustan kehittämiseen. Nyt perustettu yhteistyö on laajin, jolla asiaa on kaupungissa edistetty.

– Tällä porukalla on parhaat mahdollisuudet viedä asioita eteenpäin. Jos ei tällä porukalla onnistuta niin millä sitten?

Kaikki sidosryhmät mukaan

Kun halutaan rakentaa kaupunkikeskustaa asukas- ja yrityslähtöisesti, eri osapuolten osallistaminen on tärkeää. Kaupunkikeskustan kehittämistyössä vahvistetaan tällä hetkellä sidosryhmien yhteistyötä erilaisin työpajoin. Samalla kokeillaan uutta osallistavaa työskentelytapaa.

Ensimmäinen laajempi työryhmä järjestetään marraskuun lopussa. Mukana on tuolloin edustajia niin asukasyhdistyksestä kuin kaupunginhallituksesta ja -valtuustosta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kaupunkikeskustan kehittämisestä keskustellaan näin monen eri sidosryhmän kesken.

 


Jaa sivu eteenpäin

Muita ajankohtaisia uutisia